Reglement

Deelnamevoorwaarden:

  • Deelnemen aan de Engelenrun en de kids run is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
  • Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Engelenrun zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
  • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.
  • Door betaling van het inschrijfgeld, verklaart de deelnemer akkoord te zijn met dit reglement.
  • Inschrijfgelden bij daginschrijving dienen ter plaatse, gepast contant, te worden afgerekend.
  • Bij de Engelenrun worden de volgende tijdslimieten gehanteerd: 12 km 120 minuten, 6 km 60 minuten
  • De Engelenrun is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen. Het achterlaten van persoonlijke eigendommen, gebeurt geheel op eigen risico.
  • Specifieke voorwaarden staan omschreven in het recreatief loopreglement dat onderstaand is toegevoegd.

Recreatief loopreglement

Bevestiging van inschrijving, toezending van startnummer en dergelijke:

Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail als bevestiging. Startnummers kunnen worden opgehaald op zaterdag 13 juni tussen 17.00 en 19.00 uur IN de Burggolf Haverleij, Leunweg Engelen. Neem je bewijs van online-inschrijving mee.
Ophalen startnummers op de wedstrijddag 14 juni is BUITEN op het startterrein de Burggolf Haverleij, Leunweg Engelen. Voor de kidsrun kan dat van 9.30 tot 10.30 uur. Voor de 6 en 12 kilometer runners kan dat tot een half uur voor de wedstrijd. Neem je inschrijfbevestiging mee. Vergeet bij daginschrijving niet gepast geld mee te nemen.

Recreatief loopreglement Engelenrun

Artikel 1 De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
Artikel 2 De Engelenrun en de Kidsrun worden georganiseerd door Hardloopclub Engelen.
Artikel 3 De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en/of politie op te volgen.
Artikel 4 De deelnemers aan 6 km, 12 km zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn. Hierbij dienen aanwijzingen van de organisatie en zijn vrijwilligers te worden opgevolgd.
Artikel 5 De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de elektronische tijdsregistratie. NB: De winnaars worden bepaald op volgorde van binnenkomst. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding.
Artikel 6 De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en eventuele reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.
Artikel 7 De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische verzorging heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
Artikel 8 De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn en het startnummer zichtbaar dragen.
Artikel 9 Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Het niet opvolgen van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden. En tot onmiddelijke verwijdering van het parcours.
Artikel 10 De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden.
Artikel 11 Het is omwille van de veiligheid op het parcours niet toegestaan om met huisdieren en/of kinderwagens/babyjoggers deel te nemen aan de Engelenrun (alle onderdelen). Uitzonderingen op deze regel worden – in uitzonderlijke gevallen – uitsluitend verleend door de organisatie. Dit dient, voor deelname, aan de organisatie bekend worden gemaakt.
Artikel 12 De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing is verleend.
Artikel 13 Na vertrek van de startgroepen uit de startvakken is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. De start van een onderdeel is een aaneengesloten proces. Het parcours wordt na iedere start zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer vrijgegeven (voor het reguliere verkeer, dan wel gereed gemaakt voor een volgend onderdeel).
Artikel 14: Boven 25 graden is het meenemen van eigen water verplicht.
Artikel 15: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de Engelenrun (alle onderdelen).